Staj Rehberi

STAJ İŞLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.      SGK Staj Formu (3 adet) (www.kalite.yildiz.edu.tr/ adresinden Kalite Dokümanları menüsünde yer alan Formlar başlığı altında FR-284 no’lu form)

2.      Staj Sicil Formu (www.kalite.yildiz.edu.tr/ adresinden Kalite Dokümanları menüsünde yer alan Formlar başlığı altında FR-286 no’lu form)

3.      Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütname Formu (www.kalite.yildiz.edu.tr/ adresinden Kalite Dokümanları menüsünde yer alan Formlar başlığı altında FR-285 no’lu form)

4.      Staj Yılı Takvimi (Bölüm Sekreterliği’nden temin edilecek olup ayrıca ekteki linkten de temin edilebilir. )

5.      Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Formu (www.kalite.yildiz.edu.tr/ adresinden Kalite Dokümanları menüsünde yer alan Formlar başlığı altında FR-1266 no’lu form)

6.      Staj Defteri (Yıldız Store isimli kırtasiye-fotokopiciden temin edilebilir.)

7.      5 adet fotoğraf (3’ü sigorta formuna, 1’i deftere, 1’i de staj sicil formuna yapıştırılacak)

8.      Kimlik Fotokopisi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya güncel tarihli pasaport)

9.      Sigorta işleminin tamamlandığına dair çıktı belge (sigorta girişi sonrası Fakülte Sekreterliği’nden verilecek olup (1) nüshası Bölüm Sekreterliğine, diğer nüsha staj yapılan işyerine verilecek).

 

STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

1.    Staj yapılacak firma/kurum öğrenci tarafından bulunur.

2.    Staj yerinin uygunluğu Staj Komisyonu Başkanı’na sorularak onaylattırılır.

3.    www.kalite.yildiz.edu.tr/ adresinden Kalite Dokümanları menüsünde yer alan Formlar butonu altında bulunan zorunlu sigorta için gerekli (3) adet “FR 284 YTÜ SGK Formu” doldurulur, fotoğraflar yapıştırılır. Staj özel şirkette yapılacak ise (Kamu Kurumlarında bu formu  doldurmaya  gerek  yok) Staj  Ücretlerine İşsizlik  Katkı Formunun (FR-1266) para verilecek ise alt kısmı, verilmeyecek ise üst kısmı staj yapılacak firma/kurum’a onaylattırılır ve ıslak imza alınır (firmalarda firma kaşesi / resmi kurumlarda kurum mührü basılır; sorumlu kişi tarafından imzalanır).

4.    Fotokopiciden alınacak Staj Defteri ve www.kalite.yildiz.edu.tr/ adresindeki Kalite Dokümanları menüsünde yer alan Formlar butonu altında bulunan “FR-286 Staj Sicil Formu”nun gerekli yerleri doldurulur, fotoğraf yapıştırılır ve Bölüm Başkanlığı’na onaylattırılır.

5.    www.kalite.yildiz.edu.tr/ adresinden Kalite Dokümanları menüsünde yer alan Formlar altında bulunan “FR-285 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu” doldurulur, Bölüm Sekreterliği’nden alınacak olan staj yılı takviminde  staj yapılacak günler tek tek işaretlenerek her iki form da imzalanır.

6.    Onaylı ve imzalı bütün formlar ve belgeler (Staj Defteri, Staj Ücretlerine İşsizlik Katkı Formu, YTÜ SGK Staj Formları, Staj Sicil Formu, Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu, Takvim) ve bir adet kimlik fotokopisi ile Fakülte Sekreterliği’ne staj başlangıç tarihinden 10 gün önceden, sigorta girişi yaptırılmak ve gerekli yerleri onaylattırılmak üzere başvurulur.

 

STAJ BİTTİKTEN SONRA YAPILACAKLAR

1.      Üniversitemizde Eğitim Öğretimin başladığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde, “YTÜ SGK Staj Formu”, Sigorta girişi tamamlandıktan sonra öğrenciye verilecek olan sigortalı bilgilerinin yer aldığı SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi,  Sigorta Çıktısı, (firma/kurum tarafından onaylanmış) Staj Defteri, (firma/kurum tarafından onaylanmış) Staj Sicil Formu, Anketler ve varsa (fotoğraf, CD, Proje vb.) ekler Bölüm Sekreterliği’ne veya staj komisyon başkan ve üyelerine  toplu olarak imza karşılığı teslim edilir. İmza karşılığı teslim edilmeyen staj belgelerinin kaybolmasından öğrenci sorumludur.

Not: Staj defterinin doldurulan kısımları en az lisans mezunu olan üretim/laboratuvar sorumlusu tarafından kaşelenip imzalanmalıdır

 

DETAY BİLGİLER

 

1)    İlk 5 adım Bölüm Staj Komisyonu Başkanı ve Bölüm Başkanlığı’nın kabul ve onay alanında; 6. Adım (Sigorta ile ilgili kısım) tamamen Fakülte Sekreterliği’nin bilgi ve onayındadır.

2)    Stajını İstanbul dışında yapacak olanlar da dahil YTÜ SGK Staj Formlarının aslı (ıslak imzalı olanı) olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez.

3)    YTÜ SGK Staj Formları, firma/kurum, öğrenci, Bölüm Staj Komisyon Başkanı ve Fakülte Sekreterliği tarafından imzalanır ve onaylanır. Bu formlara yazılacak bilgilerin yanlışlığı ve eksikliğinden öğrenci sorumludur.

4)  Laboratuvar stajı yapılmadan işletme stajı yapılamaz. 

5)   Laboratuvar stajı; firmaların kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarları, Tarım Bakanlığına bağlı il kontrol laboratuvarları, ilgili üniversite bölüm laboratuvarları, akredite özel analiz laboratuvarları gibi bölümlerde gerçekleştirilebilir.

6)  İşletme stajı, gıda üretim prosesini görmek koşulu ile özel firmalarda gerçekleştirilebilir. Pazarlama, büro yönetimi gibi alanlarda yapılacak staj asla kabul edilmemektedir.

7)  Arzu edilmesi halinde, staj 2 farklı yerde yapılmak üzere bölünebilir. 

8)  Staj yapılacak dönem, üniversitemizin akademik takvimi, dersler, sınavlar ve Pazar günü dahil resmi tatiller ile çakışmamalıdır. Staj yapılacak yerde faaliyet gerçekleşmesi halinde Cumartesi günleri staja dahil edilebilir.

9)  Staj Sicil Formu, staja başlamadan önce sadece Bölüm Başkanlığı’nca imzalanır ve kaşelenir; staj sonunda firma/kurum onaylar. Staj değerlendirmesi sonucu YTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gittiği için imza ve kaşe/mühür eksikliği durumunda tolerans gösterilmez, mutlaka tamamlattırılır. Staj bittiğinde, staj belgelerinin konduğu büyük zarfın haricinde ayrıca küçük kapalı bir zarf içine konarak, diğer staj belgeleri ile birlikte Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir.

10)    Staj defterinin kapağı ve ilk sayfası doldurulur ve fotoğraf yapıştırılır. Staj defterinde sadece fotoğrafın üstü Bölüm Başkanlığı’nca kaşelenir ve imzalanır.

11)    Staj kabul ve onay işlemlerinin tamamlanması başvuru yoğunluğu ve imza yetkisi olan kişilerin programına bağlıdır. Bu sebeple yoğun başvuru olan sömestr ve yaz tatili staj dönemlerinde işlemlerinizi son gün(ler)e bırakmamanız, stajınıza zamanında başlayabilmeniz açısından önemlidir.

12)    Başvuruların yoğun olduğu dönemlerde evrakınız Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Sekreterliği’nde toplu olarak işleme alınmak ya da sıralı işlemlerin tamamlanması için bekletilebilir. Lütfen bu konuda ilgililerle tartışmayınız.

13)    Bu bağlamda firma/kurumla ilgili işlemlerinize staja başlama tarihinizden en az 20 gün önce; Bölüm Sekreterliği, Fakülte Sekreterliği onay ve Sigorta işlemlerinize  de en az 10 gün önce başlamanız yerinde olacaktır.

14)    Sigorta Giriş İşlemleri için öğrencinin kendisinin Fakülte Sekreterliği’ne başvurması gerekir. Sigorta girişiniz Fakülte Sekreterliği tarafından en erken staj başlangıç tarihinden 1ay önce, en geç ise staj başlangıç tarihinizden 10 gün önce yapılabilmektedir. Kendinizi buna göre ayarlayınız.

15) Staj bitiminde evrak ve defter tesliminde staj evraklarınız toplu olarak, kapalı büyük zarf içinde, imza karşılığı teslim alınacaktır. Eksik evrakınızı / evraklarınızı tamamlamadan lütfen Bölüm Sekreterliği’ne başvurmayınız. İmza atmadan staj evraklarını teslim edenlerin olası evrak kayıplarından Bölüm Sekreterliği sorumlu değildir.

16) Staj komisyonu ile staj görüşme/danışma saatleri: Pazartesi günü 10.00-12.00 arasıdır. Bu saatler dışında staj ile ilgili sorular sadece e-mail yolu ile cevaplanacaktır.

 

NOT: Bu Rehber’de belirtilen hususlar  dışındaki  stajla  ilgili  her  türlü  soru  ve  sorunlarınız  için, Bölüm Staj Komisyon  Başkanı’na , staj komisyonu  üyesine/lerine veya  Bölüm Sekreterliği’ne danışabilirsiniz.

 

Ek:

Staj yılı takvimi

Staj Esasları